Algemene Voorwaarden Promolijn

Maart 2024

Voor de verkoop en levering van onbewerkt en bewerkt/bedrukt of anderszins bewerkt, glaswerk, kunststofglazen. aardewerk en porselein, emaille, houten artikelen en dienbladen en artikelen die door een klant worden aangeleverd. Onder bedrukken valt ook drukwerk in breedste zin van het woord.

Artikel 1: Aanbiedingen/offertes

Alle aanbiedingen/offerte/orders zijn vrijblijvend totdat deze schriftelijk is/zijn vastgelegd en uitdrukkelijk akkoord zijn bevonden door de partijen waartussen deze overeenkomst van toepassing is.

Promolijn levert alleen onder haar eigen algemene voorwaarden van Promolijn. Algemene voorwaarden van de koper worden niet erkend als zodanig, alleen na een schriftelijke overeenkomst van alle belanghebbende partijen kan ten gevolg hebben dat de algemene voorwaarden eenmalig voor alle partijen worden aangepast. Op alle overeenkomsten waarbij deze algemene voorwaarden van kracht zijn, zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn.

Onder koper/opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 2: Annuleringen

De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten, opslag en gemaakte arbeidsuren

Artikel 3: Vergoedingen

Vergoedingen/prijzen voor de leveringen volgens de geaccepteerde order(s) worden bepaald op de dag van verzendingen van de goederen. Alle kosten die overheidswege mogelijk onderhavig zijn aan veranderingen worden door berekend aan de koper. Deze kosten kunnen zijn belastingen, invoerrechten, heffingen etc…

De vergoedingen vastgelegd in de overeenkomst/order zijn alleen geldig als de goederen tegen deze kosten ook daadwerkelijk zijn te leveren. Dit kan onder andere het geval zijn dat grondstofprijzen stijgen of fabrikanten hun prijzen verhogen. De klanten zal hierover worden geïnformeerd.

Alle vergoedingen/prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 4: Leveringen

Indien door verkoper niet anders is bepaald, geschieden leveringen altijd ter plaatse waar de leverancier zijn bedrijft uitoefent. In dit geval de plaats van productie. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer.

De opdrachtgever is gehouden om met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Indien de opdrachtgever van mening is dat dit niet het geval is zal hij de verkoper terstond schriftelijk hiervan in kennis stellen.

De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerder ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

Door de aard van het product en de productie zijn verschillen tussen de originelen ontwerpen/afbeeldingen en kleuren en het uiteindelijke vervaardigde product niet te vermijden.

Bij het inbranden in de ovens van opdrukken op porselein, aardewerk en glaswerk kan door thermische schok een product breken. Bij het machinaal bedrukken van kunststofglazen kunnen de kunststof glazen dermate vervormen dat deze niet meer geschikt zijn voor levering. Om in de buurt te blijven van de door de klant gewenste aantallen zal altijd een hoger aantal dan het aangevraagde aantal worden bedrukt. Een meer of minder levering van +10%/-10% van het gevraagde aantal is derhalve inbegrepen in de overgekomen geaccepteerde offerte. Promolijn kan hiervoor niet aansprakelijke worden gesteld. Het breuk percentage beperkt zich meestal tot maximaal 10 %. Indien er in grote aantallen breuk optreedt bij een productie dan zal Promolijn de producent informeren en reclameren en proberen in overleg een oplossing te vinden. De producten die door breuk niet worden geleverd komen voor rekening van Promolijn.

Artikel 5: Verpakkingen

Zo ver mogelijk worden artikelen afgeleverd in de oorspronkelijke verpakkingen, tenzij door de verkoper anders met koper is overeengekomen.

Artikel 6: Betalingen en eigendomsoverdracht.

Koper is verplicht binnen 30 dagen na factuurdatum de bedragen van de facturen te betalen zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Verkoper is evenwel gerechtigd contante betaling voor of bij aflevering der goederen te verlangen. Verkoper heeft het recht om bij orders boven € 5000 betaling te verlangen in 3 termijnen n.l. 35% bij opdracht, 35% bij aflevering en 30% binnen 30 dagen na factuurdatum.

Indien door verkoper moet worden gedisponeerd, zijn de kosten van incasso voor rekening van koper.

Indien de koper het door hem verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, is hij aan verkoper een rente verschuldigd van 1,25% van het netto factuurbedrag voor elke maand (30 dagen) of gedeelte daarvan, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag.

Indien niet anders is overeengekomen, wordt betaling geacht te zijn geschied, wanneer de bank- of girorekening van verkoper is gecrediteerd of bij betaling per kas op de datum van de kwitantie.

Verkoper heeft te allen tijde het recht te verlangen, dat door koper, op voor verkoper aanvaardbare wijze, zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn verplichtingen. In het bijzonder de betaling van de koopprijs. Niet voldoening aan een daartoe strekkende aanmaning van verkoper geeft deze het recht de koopprijs onmiddellijk of te eisen, dan wel de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, onverminderd verkopers recht op schadevergoeding.

Verkoper heeft eveneens het recht de koopprijs onmiddellijk op te eisen, dan wel de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen in geval van kopers faillissement, surseance van betaling, beslag op een belangrijk deel van diens bedrijfseigendommen, beslag op goederen bestemd voor de opdracht en stillegging of liquidatie van diens onderneming.

Koper zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van enige overeengekomen termijn of het niet nakomen van enige verplichting, zonder dat ingebrekestelling vereist wordt.

De verkochte en geleverde goederen worden geacht door de verkoper aan de koper om niet in bewaring te zijn gegeven tot het tijdstip, waarop koper aan al zijn uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan: tot dat tijdstip blijven de goederen derhalve eigendom van verkoper. Door de voldoening aan alle bedoelde verplichtingen eindigt de in bewaringgeving en gaat de eigendom der goederen op koper over. Indien koper in gebreke is met de nakoming van een of meer zijner verplichtingen, heeft de verkoper het recht de in bewaringgeving terstond te beëindigen en de goederen als zijn eigendom op te eisen. Alle kosten en schaden, vallende op of belopen door de goederen gedurende de periode van in bewaringgeving, komen ten laste van koper.

Behalve de koopsom met de hierboven omschreven kosten en rente is verkoper gerechtigd van de koper te vorderen alle kosten, die door de niet-betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk. Buitengerechtelijke kosten zijn door de koper verschuldigd in ieder geval, waarin de verkoper zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht door partijen te zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,00 exclusief B.T.W. Verkoper is niet gebonden aan te tonen, dat hij in de uitgave van deze kosten is vervallen. Indien verkoper het faillissement van koper aanvraagt, is deze buiten de koopsom en de daarop drukkende buitengerechtelijke en vervolgingskosten eveneens de kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd naar het tarief, dat geldende is bij de procureurs in het Arrondissement, waar de faillissementsaanvrage dient.

Artikel 7: In bewaring van de te verwerken producten van de opdrachtgever

Het risico van schade of breuk ten tijde of ten gevolge van transport, tijdelijke opslag en/of bewaring of van de bewerking van de aan de fabrikanten of handelaren ter be- of verwerking of ter bewaring gegeven goederen of van goederen, waaraan of waarmede waar dan ook een opdracht wordt uitgevoerd, is voor rekening van de opdrachtgever. De verkoper zal te allen tijde erop toezien dat er met de grootst mogelijk zorg met de in bewaring gestelde goederen zal worden om gegaan.

Artikel 8: Overmacht

Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

Onder overmacht wordt o.a. verstaan: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werkvolk, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoermiddelen, alsmede alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege of van organisaties in verband met door deze genomen besluiten of getroffen regelingen van organisatorische aard, door weersomstandigheden, alsmede onvolledige, niet-tijdige nakoming door fabrieken van hun verplichtingen jegens verkoper, ongeacht de reden of oorzaak daarvan.

Artikel 9: Toepasselijk recht

De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlands recht.